Beoordeel ons op:


HET MECK - Provincialeweg 44 - 5503 HG - Veldhoven - info@behandelcentrumneurologie.nl

Telefoon: +31 (0) 40 230 6853 - Fax: +31 (0) 40 253 7922

Keuring door de Neuroloog


Wat kunt u van de CBR keuring verwachten?

De keuring zal 35 minuten of langer in beslag nemen. De neuroloog zal u vragen naar uw legitimatie, actueel medicatie overzicht van de apotheek en de laatste brieven van uw specialist. Bij een neurologische keuring zijn hierbij van belang de brief van uw neuroloog, neurochirurg, geriater, internist ouderengeneeskunde en psychiater. De laatste brief van uw specialist is meestal kosteloos verkrijgbaar bij uw huisarts. U heeft als patiënt volgens de WGBO immers recht op een afschrift van uw dossier. Ook indien u niet meer onder behandeling bent, ontvangt de keurend neuroloog graag de laatste brief, ook als deze jaren oud is. Vervolgens zult u gevraagd worden een medische machtiging in te vullen waardoor u de neuroloog machtigt de keuring in te zenden naar het CBR. Hiermee doet u afstand van uw blokkeringsrecht.


U heeft het recht het keuringsrapport te blokkeren. Dit houdt in dat u de neuroloog geen toestemming geeft de keuring te verzenden naar het CBR. De neuroloog zal het CBR dan berichten dat de keuring is geblokkeerd. Dit heeft dan uiteraard wel consequenties voor u. Iemand krijgt na blokkering een jaar geen verklaring van geschiktheid. Alleen als iemand een geldig rijbewijs heeft (dus bij een tussentijdse melding door de politie) zou het kunnen zijn dat er een vordering gestart moet worden. Gedurende de looptijd van deze procedure is uw rijbewijs ongeldig, hetgeen weer consequenties kan hebben voor de dekking van uw verzekering. Indien u niet verschijnt bij het onderzoek van de vorderingsprocedure blijft uw rijbewijs ongeldig.


De neuroloog zal hierna beginnen met het overnemen van de gegevens van de arts uit uw Gezondheidsverklaring. Hierna zal een gesprek plaatsvinden over uw klachten in het verleden en uw huidige klachten. Vervolgens zal de neuroloog uw hersenfuncties testen door enkele cognitieve testen af te nemen die relevant zijn voor de vraagstelling. Tot slot volgt op indicatie het onderzoek van uw hart, bloeddruk en neurologisch onderzoek van gezichtsvelden, ogen en uw extremiteiten. Hiervoor zal gevraagd worden dat u zich gedeeltelijk ontkleedt waarbij u de armen en benen dient te ontbloten van kledingstukken. Hierna is de keuring afgelopen. De keuring kan per pinpas worden afgerekend met de neuroloog.


Voorbereiding op de keuring

Voorafgaand aan de keuring ontvangen wij graag per e-mail naar info@expertisecentrumneurologie.nl  enkele gegevens, zodat de tijd waarin de keuring kan plaatsvinden zo kort mogelijk en hiermee de kosten zo laag mogelijk worden gehouden:

-De ZD code waarmee de keuring direct digitaal kan worden ingestuurd: let op, deze is hoofdlettergevoelig en dient de ZD code voor de neuroloog te zijn, dus niet voor een huisarts, bedrijfsarts of andere specialist. U ontvangt deze code van het CBR.

-Documentnummer van een geldig legitimatiebewijs dat u meeneemt naar de keuring, bij voorkeur uw paspoort of identiteitskaart. Vermeld van welk document u het nummer verstrekt.

-Laatste brief van uw behandelend specialist: neuroloog – neurochirurg – geriater – internist ouderengeneeskunde - psychiater. Deze kunt u kosteloos opvragen bij uw huisarts. In het geval van epilepsie of wegrakingen anderszins ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van uw huisarts met hierop de datum van de laatste en voorlaatste epilepsieaanval of wegraking.

  1. -Actueel Medicatie Overzicht van uw Apotheek (AMO) waarop vermeld staat de medicatie die u nu inneemt. Dit is kosteloos af te halen bij uw apotheek. Het is belangrijk dat deze lijst overeenstemt met de medicatie die u inneemt op het moment van de keuring. Overleg dit vooraf met uw apotheker!              Het meenemen van verpakkingen van medicatie of zelf gemaakte lijstjes geeft onvoldoende informatie en dient te worden vermeden.


N.B. Op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u controleren of u met uw medicatie mag autorijden. Als blijkt dat u met uw medicatie geen auto mag rijden, overleg dan voorafgaande aan de keuring met uw huisarts en laat zo nodig uw actueel medicatie overzicht van uw apotheek aanpassen. Dit voorkomt vertraging.

Afhankelijk van uw aandoening kan de keuring ook op afstand plaatsvinden via een videobel verbinding. De kwaliteit van de keuring is echter beter, indien u de neuroloog zelf bezoekt. Bij sommige aandoeningen is een keuring op afstand niet mogelijk. Indien u een keuring op afstand wenst, dient er iemand tijdens de keuring aanwezig te zijn die beschikt over enige kennis van het gebruik van smartphone, tablet of laptop.


De kosten

De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de duur van de keuring. Een keuring  voor een Gezondheidsverklaring procedure duurt bij ons 35 minuten of langer. Dit betekent volgens de NZA-regelgeving een basistarief met zorgactiviteit code 119027 plus 2 toeslagen directe tijd met zorgactiviteitcode 119029. Voor het opmaken van het rapport, beantwoorden van uw schriftelijke vragen van de medisch adviseur van het CBR, opvragen en bestuderen van aanvullende informatie, worden maximaal 2 toeslagen indirecte tijd in rekening gebracht.  Over het algemeen verrichten wij de keuring met een gezondheidsverklaring voor het basistarief en 2 toeslagen directe tijd. 

Bij aanvullende vragen door het CBR of extra werkzaamheden door de neuroloog kan hier later maximaal twee toeslagen indirecte tijd worden toegevoegd. Het is dus van belang direct voldoende informatie te geven en u niet te vroeg te laten keuren, zodat aanvullende vragen met vertraging en hogere kosten worden vermeden.

Bij een uitgebreide rijbewijskeuring (vroeger ‘grote vordering’ genoemd) na een melding van de politie duurt de keuring minimaal 45-60 minuten. Hiervoor zullen 2-3 toeslagen directe tijd worden berekend bovenop het basistarief. Bij deze keuringen zal de neuroloog extra tijd kwijt zijn voor het opstellen van het rapport, het opvragen van medische informatie en het toetsen aan de wetgeving. Derhalve worden hierbij 4 toeslagen indirecte tijd gerekend.

Voor de regelgeving door de NZA voor de kosten voor een rijbewijskeuring bij een neuroloog verwijzen wij u naar de factsheet van de NZA.

Het keuringsrapport van een gezondheidsverklaring zal meestal direct (met behulp van de Zorgdomein code of ZD code) na de keuring worden verzonden naar het CBR. U ontvangt dan meestal binnen 4 weken bericht van het CBR.


Klacht

Indien u niet tevreden bent over de bejegening of kwaliteit van keuring kunt u een klacht indienen bij Expertise Centrum Neurologie, Provincialeweg 44 5503 HG Veldhoven. Wij zullen dan onze klachtenfunctionaris vragen met u in overleg te treden over afhandeling van de klacht.

Indien u niet tevreden bent met de uitslag van de keuring of de procedure bij het CBR verzoeken wij u zich te wenden tot het CBR. Soms kunt u dan een herkeuring aanvragen, bezwaar maken of een klacht indienen.


Wat dient u mee te nemen naar de keuring?

  1. -   een geldig legitimatiebewijs, liefst uw paspoort of identiteitskaart.

  2. -   De ZD code voor de neuroloog: met deze code kan de neuroloog de keuring direct insturen naar het CBR. Neem deze code altijd mee zoals u deze ontvangen heeft in de brief van het CBR, omdat er nogal eens fouten optreden bij het overnemen.

  3. -   een Actueel Medicatie Overzicht van uw apotheek (‘AMO’) waarop vermeld staat de medicatie die u nu inneemt, kosteloos af te halen bij uw apotheek.  Het is belangrijk dat deze lijst klopt met de medicatie die u inneemt op het moment van de keuring. Overleg dit met uw apotheker!

  4. -   De laatste brief van uw neuroloog, neurochirurg, geriater, internist ouderengeneeskunde of psychiater: deze kunt u kosteloos opvragen bij uw huisarts. Het verdient de voorkeur als u deze informatie voorafgaand aan de keuring reeds naar ons opstuurt. Bij het maken van de afspraak zullen wij bespreken op welke manier u dit kunt doen. 

  5. -   uw (lees)bril en/of hoortoestellen en uw eigen pen (vanwege hygiëne).

  6. -   In het geval van dementie en/of een lichte cognitieve stoornis, bij hulpbehoevendheid  en indien u een getuige heeft van een mogelijke epileptische aanval met bewustzijnsverlies dient u iemand mee te nemen naar de keuring. 

De keuring dient ter plaatse te worden afgerekend met pinpas. U ontvangt van ons een factuur met BTW.

Wij vragen u vriendelijk geen telefonisch contact op te nemen met onze locaties in Breda, Geleen, Heerlen, Venlo en Weert.

Men zal u ter plaatse niet kunnen helpen en u doorverwijzen naar ons kantoor in Veldhoven tel: 040-2306853


Of liefst via e-mail:

info@expertisecentrumneurologie.nl