Beoordeel ons op:


HET MECK - Provincialeweg 44 - 5503 HG - Veldhoven - info@behandelcentrumneurologie.nl

Telefoon: +31 (0) 40 230 6853 - Fax: +31 (0) 40 253 7922

Keuring door de Neuroloog


Voorbereiding op de keuring

Voorafgaand aan de keuring ontvangen wij graag een aanmeldingsformulier en medische informatie per e-mail naar info@expertisecentrumneurologie.nl , zodat de tijd waarin de keuring kan plaatsvinden zo kort mogelijk en hiermee de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Indien u achteraf tijdens de keuring nog nieuwe, relevante, aanvullende medische informatie overhandigt aan de neuroloog om door te nemen, kost dit extra tijd en leidt dit tot hogere kosten voor u.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier. Vul dit in en sla het op uw bureaublad van de PC op.

Let bij invullen van dit formulier op de volgende items:

-De ZD code waarmee de keuring direct digitaal kan worden ingestuurd: let op, deze is hoofdlettergevoelig en dient de ZD code voor de neuroloog te zijn, dus niet voor een huisarts, bedrijfsarts of andere specialist. U ontvangt deze code van het CBR.

-Documentnummer van een geldig legitimatiebewijs dat u meeneemt naar de keuring, bij voorkeur uw paspoort of identiteitskaart. Vermeld van welk document u het nummer verstrekt.  Neem hetzelfde document mee naar de keuring waarvan u het documentnummer heeft verstrekt. Let op, dit is niet het BSN nummer!

Voorts ontvangen wij vooraf graag de volgende documenten per mail in pdf formaat:


-Verklaring Bijlage 1. U vindt deze verklaring hier.
U dient deze af te drukken, na invulling te ondertekenen en in te scannen. Indien u wilt afzien van het blokkeringsrecht, kunt u deze verklaring voorafgaand aan de keuring invullen en aan ons toezenden.
U heeft namelijk het recht het keuringsrapport te blokkeren. Dit houdt in dat u de neuroloog geen toestemming geeft de keuring te verzenden naar het CBR. De neuroloog zal het CBR dan berichten dat de keuring is geblokkeerd. Dit heeft dan uiteraard wel consequenties voor u. Iemand krijgt na blokkering een jaar geen verklaring van geschiktheid. Zonder deze verklaring zal het keuringsverslag niet aan het CBR worden verzonden.
Indien u, tijdens/na de keuring, besluit alsnog gebruik te willen maken van het blokkeringsrecht, wordt de eerder ingevulde verklaring direct verwijderd. Wij zullen het keuringsrapport dan niet verzenden.

-Laatste brief van uw behandelend specialist: neuroloog – neurochirurg – geriater – internist ouderengeneeskunde - psychiater. De laatste brief van uw specialist is kosteloos verkrijgbaar bij uw huisarts, of u kunt deze downloaden bij uw ziekenhuis. U heeft als patiënt volgens de WGBO immers recht op een kosteloos afschrift van uw dossier. Ook indien u niet meer onder behandeling bent, ontvangen wij graag de laatste brief, zelfs als deze jaren oud is.

  In het geval van epilepsie of wegrakingen ontvangen wij graag een 

      schriftelijke verklaring/verslag van uw huisarts of behandelend 

      neuroloog met hierop de datum van de laatste en voorlaatste

      epilepsieaanval of wegraking.

  Bij een keuring voor Obstructief Slaap Apneu (OSA) dient u een

      recente slaapregistratie op te sturen van uw CPAP apparaat over de

      afgelopen drie maanden.  Uw leverancier of longarts kan u dit

      verstrekken.

Actueel Medicatie Overzicht van uw Apotheek (AMO) met de medicatie die u inneemt. Dit is kosteloos af te halen bij uw apotheek.  Het is belangrijk dat deze lijst overeenstemt met de medicatie die u inneemt op het moment van de keuring. Overleg dit vooraf met uw apotheker!  Het meenemen van verpakkingen van medicatie of zelf gemaakte lijstjes geeft onvoldoende informatie.
N.B. Op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u controleren of u met uw medicatie mag autorijden. Als blijkt dat u met uw medicatie geen auto mag rijden, overleg dit dan, voordat u zich aanmeldt voor de keuring, met uw huisarts en laat zo nodig uw actueel medicatie overzicht van uw apotheek aanpassen. Dit voorkomt vertraging.


Hoe maak ik een afspraak voor de keuring?

Zodra wij het aanmeldingsformulier en de overige, hiervoor genoemde, documenten hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de keuring op een van onze locaties.


Wat kost de rijbewijskeuring bij de neuroloog?

De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de duur van de keuring. De keuring i.h.k.v. de gezondheidsverklaring zal 20 minuten of langer in beslag nemen. De gemiddelde duur van de keuring bedraagt bij ons 35-45 minuten. Bij het maken van de afspraak doen wij een schatting van de duur van de keuring op basis van de voorliggende keuringsaanvraag. Zie voor een voorbeeld kosten keuring algemeen en kosten keuring door neuroloog op de site van het CBR.

Als er later nog aanvullende vragen door het CBR worden gesteld of extra werkzaamheden door de neuroloog worden uitgevoerd, wordt hiervoor nog extra tijd in rekening gebracht waarvoor u dus een nieuwe factuur zal ontvangen. Het is dus van belang vooraf of tijdens de keuring voldoende informatie te geven, zodat aanvullende vragen (naderhand) geen vertraging opleveren en hogere kosten worden vermeden.

Vermijd een te vroege keuring, bijvoorbeeld bij epilepsie, door aan uw behandelend neuroloog te vragen vanaf wanneer een keuring zinvol is. Wij kunnen geen verantwoording dragen voor een te vroege keuring, omdat wij bij het plannen van de keuring onvoldoende op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand.

Bij een uitgebreide rijbewijskeuring (‘mededelingprocedure’) na een melding van de politie duurt de keuring minimaal 60 minuten. Bij deze keuringen zal de neuroloog extra tijd kwijt zijn voor het opstellen van het rapport, het opvragen van medische informatie en het toetsen aan de wetgeving. Derhalve worden hierbij 4 toeslagen indirecte tijd gerekend.

De tarieven worden bepaald door het NZA. Zij gebruiken daarvoor een zorgactiviteitencode.

Op onze factuur vindt u de specificatie van de kosten terug met vermelding van de  zorgactiviteitencode welke van toepassing is. Deze code kunt u op de NZA site terugvinden met het bijbehorende tarief, welke jaarlijks wordt aangepast.


Wat kunt u van de CBR keuring verwachten?

Tijdens de keuring zal een gesprek plaatsvinden over uw ziektebeloop en uw huidige klachten. Vervolgens zal de neuroloog uw hersenfuncties testen door enkele cognitieve testen af te nemen die relevant zijn voor de vraagstelling. Tot slot volgt op indicatie het neurologisch onderzoek van gezichtsvelden, ogen en uw extremiteiten. Hiervoor zal gevraagd worden dat u zich gedeeltelijk ontkleedt waarbij u soms de armen en benen dient te ontbloten van kledingstukken. U mag een hemdje en/of een korte broek aanhouden. Hierna is de keuring afgelopen. De keuring kan per pinpas worden afgerekend met de neuroloog. Op onze locaties Geldrop, Eindhoven en Boxmeer mag u het bedrag per bank overmaken. Het keuringsrapport wordt na voldoen van de factuur verzonden.

Afhankelijk van uw aandoening kan de keuring ook op afstand plaatsvinden via een videobel verbinding. Bij sommige aandoeningen is een keuring op afstand niet mogelijk. Indien u een keuring op afstand wenst, dient er iemand tijdens de keuring aanwezig te zijn die beschikt over enige kennis van het gebruik van smartphone, tablet of laptop.

Het keuringsrapport van een gezondheidsverklaring zal meestal direct (met behulp van de Zorgdomein code of ZD code) na de keuring, indien de factuur is betaald,  worden verzonden naar het CBR. U ontvangt dan meestal binnen 4 weken bericht van het CBR. Indien de factuur niet is voldaan, zal het keuringsrapport niet worden verzonden.


Klacht
Tijdens de keuring wordt u een klachtenformulier overhandigd.
Indien u niet tevreden bent over de bejegening of kwaliteit van de keuring kunt u een klacht indienen bij Expertise Centrum Neurologie, Provincialeweg 44 5503 HG Veldhoven. U mag ons hierop natuurlijk ook complimenten geven.

Indien u niet tevreden bent met de uitslag van de keuring of de procedure bij het CBR verzoeken wij u zich te wenden tot het CBR. Soms kunt u dan een herkeuring aanvragen, bezwaar maken of daarover een klacht indienen.

Wat dient u mee te nemen naar de keuring?

•een geldig legitimatiebewijs, liefst uw paspoort of identiteitskaart.

•uw (lees)bril en/of hoortoestellen en uw eigen pen (vanwege hygiëne).

•Elastische kousen kunt u het best uitlaten bij het keuringsonderzoek.

  In het geval van dementie en/of een lichte cognitieve stoornis, bij 

      hulpbehoevendheid  en/of indien u een getuige heeft van een mogelijke

      epileptische aanval met bewustzijnsverlies dient u iemand mee te nemen

      naar de keuring. 

  De keuring kan ter plaatse worden afgerekend met pinpas. U ontvangt

      van ons een factuur met BTW.
  Op de locaties Eindhoven, Geldrop en Boxmeer mag u de factuur per 

      bankoverschrijving overmaken.

 

Wij vragen u vriendelijk geen telefonisch contact op te nemen met onze locaties in Boxmeer, Eindhoven, Geldrop, Geleen, Heerlen, Veldhoven, Venlo en Weert.

Men zal u ter plaatse niet kunnen helpen en u doorverwijzen naar ons kantoor in Veldhoven tel: 040-2306853


Of liefst via e-mail:

info@expertisecentrumneurologie.nl